Pentru sesizări, reclamații sau sugestii apăsați aici

Şefii de secţii, servicii, birouri şi ateliere răspund de modul de rezolvare a sarcinilor ce le revin, colaborează permanenent în vederea îndeplinirii la termen şi la o calitate corespunzătoare a sarcinilor şi lucrărilor care intră în sfera de atribuţii ale compartimentelor pe care-l conduc, precum şi a altor sarcini apărute ocazional, potrivit necesităţilor instituţiei.

Totodată au obligaţia de a stabili sarcini de serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii compartimentului, de a verifica îndeplinirea lor, de a lua măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii compartimentului şi pentru folosirea integrală a timpului de lucru.

 

ATRIBUŢIILE ADMINISTRAŢIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

 

Administraţia Domeniului Public Sector 2 îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • asigură dezvoltarea armonioasă şi întreţinerea reţelei stradale a sectorului 2 prin activitatea de reparaţii şi întreţinerea drumurilor;
 • asigură administrarea, repararea, întreţinerea şi protecţia dotărilor stradale;
 • asigură unitatea de concepţie şi dezvoltare a zonelor verzi pe raza sectorului 2;
 • administrează şi întreţine spaţiile verzi de pe teritoriul sectorului 2;
 • asigură prin baze de producţie proprii şi prin achiziţii materialul dendrofloricol necesar spaţiilor verzi de pe raza sectorului 2;
 • execută şi urmăreşte amenajarea de noi parcuri şi zone de agrement, realizează decorări florale pentru asigurarea unui aspect corespunzător sectorului 2;
 • asigură avizarea, coordonarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor edilitare realizate pe domeniul public şi deszăpezirea unităţilor publice de pe raza sectorului 2 în perioada de iarnă;
 • desfăşoară activităţi de transport cu vehiculele aflate în proprietatea sa;
 • asigură exploatarea, întreţinerea şi reparaţia parcului propriu de utilaje şi a mijloacelor de transport;
 • înfiinţarea de noi parcaje de reşedinţă;
 • ţine evidenţa posesorilor de locuri de parcare şi încasează taxe pentru folosirea locurilor de parcare şi eliberează autorizaţii de parcare;
 • ţine evidenţa patrimoniului domeniului public şi evidenţiază modificările care au loc în patrimoniul domeniului public;
 • asigură controlul privind respectarea de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în vigoare privind domeniul public;
 • asigură evacuarea diverselor obiecte abandonate (vehicule, autovehicule, tarabe, tonete) sau depozitate haotic pe domeniul public;
 • participă împreună cu organele abilitate la desfiinţarea construcţiilor neautorizate amplasate pe domeniul public în baza Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2;