DIRECTOR GENERAL ADJUNCT - ALIN DRUGAU

Audienţe:

Miercuri şi Vineri 9:00 - 10:00

 

Adresa:

Şos. Electronicii, Nr.44

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon:

021 252 77 12 ; 021 252 77 89 int.202

Atribuţii:

 

 • angajează in colaborare cu Directorul General fondurile instituţiei prin exercitarea funcţiei  de ordonator terţiar de credite al  A.D.P. 2;
 • aprobă angajarea personalului, conform legislaţiei în vigoare;
 • urmăreşte întocmirea proiectului de buget propriu şi a contului de execuţie bugetar pe care le supune avizării Consiliului Local al Sectorului 2;
 • emite decizii şi asigură executarea lor;
 • coordonează, supraveghează şi controlează activitatea personalului ADP-2 şi poate aplică sancţiuni disciplinare;
 • coordonează, îndrumă şi aproba sarcini de serviciu stabilite de către şefii de compartimente,  pentru personalul ADP-2, urmărind îmbunătăţirea activităţii;
 • analizează cu directorii şi şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de Serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin Compartimentelor din subordine;
 • pune în executare dispoziţiile Primarului Sectorului 2 cu privire la atribuţiile ADP-2;
 • urmăreşte respectarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 ce intră în competenţa ADP 2;
 • analizează cu şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor;
 • răspunde în faţa Primarului şi a Consiliului Local al Sectorului 2 de realizarea atribuţiilor de serviciu;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare, privitoare la activitatea desfăşurată;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea, respectarea şi aplicarea deciziilor Consiliului Local al Sectorului 2 cu privire la atribuţiile ADP-2 şi a legislaţiei în vigoare;
 • aprobă statul de plată al instituţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul unităţii, potrivit legii;
 • urmăreşte întocmirea proiectelor de hotărâri privind Organigrama, Statul de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, pe care le prezintă Primarului spre a fi supuse aprobării Consiliului Local;
 • Coordonează, răspunde şi deleagă personalul din subordine cu privire siguranţa şi prevenţia contra incendiilor;
 • răspunde de păstrarea în condiţii optime a arhivei instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 • răspunde de patrimoniul instituţiei;
 • reprezintă ADP-2 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, în fata organelor de control de specialitate, cu persoanele juridice şi fizice, organizaţii şi fundaţii din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.