Serviciul Spatii Verzi, Sere si Urmarire Investitii

Sef serviciu: Ing. Guşe Lucia

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 0723.211.936, 0788.204.693, 021.252.77.89 int.224

Program cu publicul: 07:30 - 16:00

Serviciul Spații Verzi este împărțită în 2 formații de lucru și 2 sere: Sera Pantelimon și Sera Voluntari.

Formațiile aparținând Serviciului Spații Verzi au în administrare spațiile verzi din sector 2 București.

Condițiile de ocupare a postului de Șef Serviciu Spații Verzi și Sere sunt studii superioare de lungă durată de specialitate.

Atributii si responsabilitati:

 • administrează şi întreţine spaţiile verzi de pe teritoriul sectorului 2;
 • răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative şi a instrucţiunilor ce vizează activitatea secţiei ;
 • elaborează programele de lucru săptămânale şi zilnice pentru activitatea proprie ;
 • se îngrijeşte de asigurarea necesarului de forţă de muncă astfel încât să realizeze activităţile programate ;
 • răspunde de respectarea programelor de lucru şi a normelor locale de muncă, stabilite şi aprobate de conducerea unităţii ;
 • produce material dendrofloricol necesar plantărilor în zonele verzi ;
 • întreţine pomii de pe alianiamentele stradale ( săpare alveole, formare coroană, curăţire ramuri uscate, udare în caz de necesitate ) ;
 • plantează materiale dendrofloricole: în parcuri, scuaruri, pastile de spaţii verzi, zone verzi stradale şi spaţiile verzi din ansamblurile de locuinţe ;
 • plantează arbori şi arbuşti decorativi ;
 • plantează arbori pe aliniamente stradale ;
 • efectuează curăţenia în parcuri şi pe zonele verzi stradale ;
 • amenajează zone verzi în zonele nou construite şi le reamenajează pe cele existente din ansamblurile de locuinţe ;
 • defrişează arborii uscaţi din parcuri şi de pe aliniamentele stradale şi dirijează, în diferite forme ale vegetaţiei, arborii aflaţi în declin biologic ;
 • face propuneri cu privire la aprovizionarea cu echipament de protecţie, materiale cu caracter igienico-sanitar, etc;
 • propune Directorului General personal necalificat în vederea calificării ;
 • răspunde de respectarea normelor de securitate a muncii pentru activitatea specifică ;
 • amenajează şi întreţin spaţiile verzi din cadrul unităţilor de învăţământ de pe raza sectorului 2 ;
 • face propuneri privind necesarul de investiţi, specifice activităţii secţiei ;
 • întocmeşte necesarul de utilaje pentru activitatea secţiei şi îl înaintează Secţiei Reparaţii Exploatare Utilaje ;
 • răspunde de folosirea judicioasă a maşinilor şi utilajelor repartizate de către Secţia Reparaţii Exploatare Utilaje, conform programării, certificând pentru realitate şi exactitate pe foile de parcurs, orele de funcţionare a acestora ;
 • prezintă conducerii unităţii rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată şi face propuneri privind îmbunătăţirea acesteia ;
 • răspunde de conformitatea prestaţiilor pe foile de parcurs, a bonurilor de transport pentru mijloacele de transport proprii şi la autoutilitarele ce deservesc secţia ;
 • primeşte, analizează şi rezolvă în termen reclamaţiile privind activitatea secţiei sau alte abateri ;
 • întocmeşte şi verifică prezenţa pe zonele de lucru ;
 • face propuneri de programe şi urmăreşte aprovizionarea secţiei cu materiale dendrofloricole, alte materiale, scule, unelte, piese de schimb, echipamente de lucru şi de protecţie ;
 • face parte din comisia de recepţie a materiilor prime, materialelor, uneltelor etc., aprovizionate pentru secţie ;
 • răspunde de respectarea Normelor de Protecţia Muncii pentru activitatea specifică ;
 • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii ;
 • seful secţiei are obligaţia completării şi actualizării ori de câte ori este nevoie a atribuţiilor individuale ale lucrătorilor din subordine prin consemnarea în fişa postului;
 • răspunde de asigurarea unei părţi din materialul dendrologic necesar, în vederea plantărilor, urmăreşte transplantarea unor arbori şi arbuşti şi asigură conservarea fondului vegetal de pe cuprinsul sectorului ;
 • duce la îndeplinire prevederile H.C.L. - Sector 2 nr. 95 / 25.07.2005, privind acordarea de material lemnos rezultat în urma toaletării şi defrişării arborilor, către persoanele beneficiare de ajutor social domiciliate în sectorul 2;
 • răspunde de aplicarea tratamentelor de prevenire şi combatere a dăunătorilor ;
 • participă la programul de deszăpezire al A.D.P – Sector 2.
 • urmăreşte şi avizează calitatea lucrărilor de pe domeniul public privind scuarurile, parcurile şi fântânile arteziene, realizate prin contract încheiat cu ADP Sector 2 de către terţi, prin verificarea respectării caietelor de sarcini şi a proiectelor de execuţie;
 • verifică din punct de vedere al calității, materialele puse în opera, prin contract, in laboratoarele autorizate;
 • participă la întocmirea proceselor verbale de calitate a lucrărilor ce devin ascunse, cât și la procesele verbale de calitate pe faze determinante la diferite etape de execuție a lucrărilor;
 • primește, cercetează și transmite răspuns la reclamațiile și sesizările cetățenilor Sectorului 2 în termenul prevăzut de lege, cu modul de soluționare, din punct de vedere al activității serviciului;
 • avizează situațiile de plată, transmise spre decontare, cu respectarea urmatoarelor etape:
 • întocmirea situațiilor de plată, conform stadiilor fizice, de către executant;
 • verificarea și însușirea cantităților de lucrări din situațiile de plată, de către consultanți (inspector de șantier), angajați prin contract de prestări servicii;
 • verifică și avizează situațiile de plată din punct de vedere al corespondenței prețurilor cu cele din devizul ofertă;
 • verificarea înscrierii în buget a valorii situației de plată, de către serviciul Contabilitate.
 • avizează situațiile de plată și condiționează aceasta societăților de consultanță pe baza contractelor încheiate cu ADP - Sector 2, răspunde de întocmirea și predarea cărților construcției, pentru lucrările de reabilitare sisteme rutiere;
 • participă, pe baza deciziei Directorului General, la procedurile de atribuire a contractelor de execuțe lucrări și/sau achiziții de produse, conform OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 • răspunde de îndeplinirea prevederilor art. 25 lit. c) și art. 26 lit. d), din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, referitor la toate clădirile aflate în administrarea ADP Sector 2.

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului de Administrare Zone Verzi și Patrimoniu;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul ADP - 2.

Documente