Serviciul Evidenta, Exploatare Patrimoniu

 

Sef serviciu: Ing. Piftor Daniel

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 0723.353.149, 0788.204.654, 021.252.77.89 int.225

Serviciul Evidență Patrimoniu asigură: ținerea la zi a documentelor privind patrimoniul domeniului public al ADP - 2, urmărirea si exploatarea domeniului public al sectorului 2.

Condițiile de ocupare a postului de Șef Serviciu Evidență și Exploatare Patrimoniu sunt studii superioare.

Atributii si responsabilitati:

 • completează, întocmeşte documentaţia şi ţine evidenţa patrimoniului domeniului public ;
 • evidenţiază modificările care au loc în patrimoniul domeniului public ;
 • completează şi evidenţiază pe hărţi amplasarea spaţiilor verzi şi a terenurilor virane ;
 • actualizează registrul cu situaţia străzilor, a parcărilor şi a dotărilor stradale ;
 • întocmeşte şi ţine evidenţa documentaţiei de atribuire a obiectivelor ce fac parte din patrimoniul domeniului public şi o actualizează ori de câte ori este nevoie ;
 • actualizează situaţia vecinătăţilor ;
 • urmăreşte modul de utilizare şi exploatare a domeniului public, întocmeşte acorduri de principiu şi avize privind ocuparea acestuia şi efectuarea de lucrări edilitare ;
 • inventariază starea domeniului public şi face propuneri privind lucrările de investiţii şi întreţinere în vederea unei mai bune utilizări a domeniului public ;
 • întocmeşte raportări statistice privind starea domeniului public ;
 • întocmeşte şi verifică partea tehnică a contractelor cu furnizorii de utilităţi ( apă, energie electrică, gaze naturale, etc ), verifică periodic consumul la punctele de consum, confirmând plata utilităţilor ;
 • asigură funcţionarea şi întreţinerea instalaţiilor de la sediile compartimentelor şi răspunde de buna lor funcţionare ;
 • întocmeşte planuri de reparaţii a construcţiilor, urmăreşte activitatea de reparaţie a acestora şi răspunde de încadrarea în termenele stabilite ;
 • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii ;
 • efectuează lucrări de vidanjare la sere, puncte de lucru, unităţi de învăţământ, etc;

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului de Administrare Zonei Verzi și Patrimoniu;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul ADP - 2.