Serviciul Reparatii, Exploatare Utilaje

Șef serviciu: Insp. Sp. Ilie Dan

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 0723.483.559, 0788.940.296, 021.252.77.89 int.220

Serviciul Reparatii Exploatare Utilaje asigură și răspunde de buna funcționare a utilajelor, prin întreținerea și repararea acestora.

Serviciul funcționează cu un atelier de întreținere reparații utilaje și un atelier de exploatare utilaje.

Condițiile de ocupare a postului de Șef Serviciu Întreținere și Reparații Utilaje sunt studii superioare.

Atributii si responsabilitati:

 • asigură activitatea de reparaţii planificate pe baza programului impus de normativele tehnice ;
 • asigură activitatea de exploatare a utilajelor pe baza programelor întocmite de secţiile de producţie ;
 • verifică prin sondaj la punctele de lucru modul de exploatare al utilajelor şi mijloacelor de transport ;
 • verifică deconturile de carburanţi, lubrefianţi, piese de schimb şi alte materiale necesare secţiei ;
 • întocmeşte şi verifică prezenţa ;
 • programează efectuarea reparaţiilor curente, revizii tehnice şi reparaţii capitale pentru toate utilajele şi mijloacele de transport din dotare, urmăreşte şi verifică executarea graficului de reparaţii curente şi revizii tehnice în regie proprie programează reparaţiile capitale la unităţile specializate urmărind respectarea termenelor de executare a lucrărilor ;
 • urmăreşte parcursurile realizate de autovehicule şi utilaje pe cicluri de reparaţii şi le completează la zi fişele de activitate zilnică ;
 • stabileşte consumurile specifice de carburanţi şi lubrefianţi pe tipuri de utilaje şi urmăreşte indicarea normelor de consum ;
 • elaborează norme de lucru pentru utilaje speciale ;
 • permite ieşirea utilajelor numai cu verificarea tehnică efectuată;
 • urmăreşte efectuarea controlului medical periodic şi a examenului psihologic de către toţi conducătorii auto ;
 • efectuează spălări, gresări, revizii tehnice (RT1, RT2) şi schimburi de ulei de motor şi hidraulice ale utilajelor din dotare ;
 • execută reparaţii curente şi verifică starea tehnică a utilajelor înainte şi la întoarcerea din cursă ;
 • remediază defecţiunile produse prin accident, cu respectarea dispoziţiilor legale privind autorizarea acestora de către organele de poliţie ;
 • recondiţionează şi confecţionează anumite repere, în limitele permise de normele tehnice şi de reglementările legale privind siguranţa în circulaţie ;
 • asigură utilizarea corespunzătoare, întreţinerea şi repararea la timp a utilajelor, instalaţiilor ( mecanice, sub presiune, de ridicat,etc ), a aparatelor şi instrumentelor de măsură, a recipienţilor şi a rezervoarelor ;
 • întocmeşte necesarul de piese de schimb, scule şi accesorii ;
 • asigură şi răspunde de folosirea eficientă a capacităţilor de transport, mecanizarea proceselor de încărcare şi descărcare precum şi de reducerea continuă a consumului de carburanţi şi lubrifianţi ;
 • întocmeşte documentaţia pentru utilajele şi mijloacele de transport ce întrunesc condiţiile de casare, şi o înaintează conducerii spre analiză şi avizare ;
 • înaintează conducerii lista cu maşinile şi utilajele necesare completării parcului ;
 • organizează şi răspunde de activitatea atelierului de întreţinere şi reparaţii;
 • înaintează conducerii lista de materiale şi piese de schimb necesare echipării mijloacelor de transport , ce vor participa la deszăpezire ;
 • stabileşte incintele pentru gararea mijloacelor de transport şi utilajelor şi ia măsuri pentru respectarea dispoziţiei date în acest sens ;
 • nu permite folosirea în scop personal a utilajelor şi mijloacelor de transport ;
 • verifică modul în care mecanicii de pe utilaje şi conducătorii auto întreţin utilajele sau mijloacele de transport pe care lucrează, nu permite intrarea în garaj a maşinilor murdare şi ieşirea celor care prezintă defecţiuni ;
 • răspunde şi asigură înstruirea personalului cu privire la respectarea normelor de protecţia muncii ;
 • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii ;
 • întocmeşte zilnic situaţia stării tehnice a parcului de utilaje pentru a stabili numărul celor care vor putea fi folosite în ziua următoare ;
 • asigură completarea dosarelor cu date tehnice pentru utilajele din dotare , conform reglementărilor în vigoare ;
 • eliberează foile de parcurs, foile de consum, bonurile de transport, bonurile de lucru şi le primeşte confirmate de beneficiar ;
 • face propuneri cu privire la planul de aprovizionare cu echipament de lucru şi de protecţie, materiale cu caracter igienico-saniatar ;
 • face propuneri privind necesarul de investiţii, materiale, scule, etc ;
 • seful secţiei are obligaţia completării şi actualizării ori de câte ori este nevoie a atribuţiilor individuale ale lucrătorilor din subordine prin consemnarea în fişa postului ;
 • participă la programul de deszăpezire al A.D.P – Sector 2.

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului de Producție;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul ADP - 2.