Serviciul Intretinere Drumuri si Urmarire Investitii

Sef serviciu: Ing. Dan Niculescu

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 0728.555.717, 0788.941.685, 021.252.77.89 int.226

Program cu publicul: 07:30 - 16:00

Serviciul Întreținere și Reparații Drumuri desfășoară activitatea de:

 • întreținere și reparare a căilor rutiere, a trotuarelor și aleilor având în componență 5 formații operative;
 • urmărește, verifică si avizează realizarea lucrărilor de modernizare (reabilitare) a sistemelor rutiere (străzi, alei, intrări, parcări) și reparațiile locale ale aleilor fără nume, aferente blocurilor de locuințe, din punct de vedere al proiectului tehnic de execuție, a normativelor și reglementărilor legale în vigoare.

Condițiile pentru ocupare a postului de Șef Serviciu Întreținere și Reparații Drumuri sunt studii superioare.

Atribuțiile și responsabilitățile șefului de serviciu:

 • elaborează programele de lucru săptămânale și zilnice pentru activitatea proprie;
 • răspunde de respectarea programelor de lucru și a normelor locale de muncă, stabilite și aprobate de conducerea unității;
 • răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative și instrucțiunilor ce vizează activitatea serviciului.

Atributii si responsabilitati:

 • răspunde de aplicarea prevederilor legale, actelor normative şi a instrucţiunilor ce vizează activitatea secţiei;
 • răspunde de utilizarea la maximum a capacităţilor de producţie (utilaje proprii, forţa de muncă, spaţii sau suprafeţe de lucru) precum şi de executarea la timp şi de calitate a lucrărilor;
 • elaborează programele de lucru săptămânale şi zilnice pentru activitatea proprie;
 • se îngrijeşte de asigurarea necesarului de forţă de muncă astfel încât să realizeze activităţile programate;
 • răspunde de respectarea programelor de lucru aprobate de conducerea unităţii;
 • efectuează reparaţii cu asfalt a străzilor, trotuarelor şi aleilor;
 • efectuează reparaţii la străzile cu pavaje şi pavele;
 • repară bordurile deteriorate ale trotuarelor;
 • efetuează lucrări la terasamente;
 • răspunde de respectarea Normelor de Tehnica Securităţii Muncii pentru activitatea specifică;
 • întocmeşte necesarul de utilaje specifice pentru activitatea secţiei şi îl înaintează Secţiei Reparaţii Exploatare Utilaje;
 • face propuneri privind necesarul de investiţii, specifice activităţii secţiei;
 • răspunde de folosirea judicioasă a maşinilor şi utilajelor repartizate pe baza de program de către Secţia Reparaţii Exploatare Utilaj, certificând pentru realitate şi exactitate pe foile de parcurs orele de funcţionare a acestora;
 • răspunde de conformitatea prestaţiilor pe foile de parcurs, a bonurilor de transport pentru mijloacele de transport proprii şi pentru autoutilitarele care deservesc secţia;
 • primeşte şi rezolvă la timp în termen reclamaţiile privind activitatea secţiei sau alte abateri;
 • participă la expertizele tehnice dispuse de către instanţele de judecată în cadrul proceselor în care instituţia este implicată;
 • şeful secţiei are obligaţia completării şi actualizării ori de câte ori este nevoie a atribuţiilor individuale ale lucrătorilor din subordine prin consemnarea în fişa postului;
 • asigură baza materială şi aprovizionarea cu materiale specifice funcţionării, în funcţie de programele şi natura lucrărilor de drumuri ce trebuiesc efectuate;
 • face parte din comisia de recepţie a materiilor prime, materialelor, uneltelor, etc., aprovizionate pentru secţie;
 • propune Directorului General personal necalificat în vederea calificării;
 • prezintă conducerii instituţiei rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată şi face propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;
 • participă la programul de deszăpezire al A.D.P – Sector 2;
 • întocmeşte şi verifică prezenţa pe zonele de lucru;
 • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii.
 • urmărește și avizează calitatea lucrărilor de modernizări (reabilitări) a sistemelor rutiere (străzi, alei, intrări, parcări) sau reparații locale executate, prin contract incheiat cu ADP2, de către terți, prin verificarea respectării caietelor de sarcini și a proiectelor de execuție;
 • verifică din punct de vedere al calității, materialele puse în opera, prin contract, in laboratoarele autorizate;
 • participă la întocmirea proceselor verbale de calitate a lucrărilor ce devin ascunse, cât și la procesele verbale de calitate pe faze determinante la diferite etape de execuție a lucrărilor;
 • primește, cercetează și transmite răspuns la reclamațiile și sesizările cetățenilor Sectorului 2 în termenul prevăzut de lege, cu modul de soluționare, din punct de vedere al activității serviciului;
 • avizează situațiile de plată, transmise spre decontare, cu respectarea urmatoarelor etape:
 • întocmirea situațiilor de plată, conform stadiilor fizice, de către executant;
 • verificarea și însușirea cantităților de lucrări din situațiile de plată, de către consultanți (inspector de șantier), angajați prin contract de prestări servicii;
 • verifică și avizează situațiile de plată din punct de vedere al corespondenței prețurilor cu cele din devizul ofertă;
 • verificarea înscrierii în buget a valorii situației de plată, de către serviciul Contabilitate.
 • avizează situațiile de plată și condiționează aceasta societăților de consultanță pe baza contractelor încheiate cu ADP - Sector 2, răspunde de întocmirea și predarea cărților construcției, pentru lucrările de reabilitare sisteme rutiere;
 • participă, pe baza deciziei Directorului General, la procedurile de atribuire a contractelor de execuțe lucrări și/sau achiziții de produse, conform OUG nr. 60/2001 cu modificările și completările ulterioare;
 • conform deciziei nr. 51/13.02.2006 a Directorului General, răspund de îndeplinirea prevederilor art. 25 lit. c) și art. 26 lit. d), din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, referitor la toate clădirile aflate în administrarea ADP Sector 2.

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General, Directorului General Adjunct și Directorului de Producție;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul ADP - 2.