Serviciul Achizitii Publice si Concesiuni

 

Sef serviciu: Insp. Sp. Croitoru Nicolae

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 252 77 89 / 217

Serviciul Achiziții Publice și Concesiuni asigură:

 • Întocmirea centralizatorului privind investițiile și achizițiile de produse, lucrări și servicii anuale, selecția ofertelor (selecție de ofertă și licitații publice de achiziții de lucrări și servicii), încheierea contractelor pentru produse, lucrări și servicii și urmărirea realizării acestor contracte;
 • activitatea de aprovizionare a unității cu materiale, piese de schimb, aparate, instalații și utilaje, carburanți;
 • analizează și organizează fluxurile informaționale ale ADP - 2 și asigură prelucrarea datelor cu ajutorul calculatoarelor electronice.

Condițiile de ocupare a postului de Șef Serviciu Achiziții Publice și Concesiuni sunt studii superioare.

Atributii si responsabilitati:

 • elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul A.D.P.- Sector 2;
 • elaborează sau după caz coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii a documentaţiei de concurs;
 • respectă obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
 • constituie şi păstrează dosarul de achiziţie publică;
 • respectă obligaţiile referitoare la raportările de iniţiere şi de atribuire a procedurilor de achiziţie conform legislaţiei în domeniu;
 • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, planuri să se facă numai prin registratura instituţiei cu acordul conducerii;
 • răspunde de asigurarea unității cu întreaga gamă de materii prime, materiale și produse respectând prevederile legale în vigoare;
 • emite comenzi către furnizori pe baza referatelor întocmite de șefii de compartimente și aprobate de conducerea unității;
 • obține oferte și le înaintează conducerii spre informare;
 • urmărește derularea contractelor încheiate de A.D.P. - 2 cu furnizorii de produse;
 • întocmește planul de aprovizionare cu materialele necesare pentru producție, carburanți și lubrifianți, piese de schimb, aparate, instalații, rechizite și materiale de uz gospodăresc și procură aceste bunuri;
 • analizează fluxurile informaționale în cadrul ADP - 2 și face propuneri de optimizare a acestora în vederea utilizării tehnicii de calcul;
 • creează și exploatează bazele de date puse la dispoziție de compartimentele ADP - 2 cu privire la patrimoniul domeniului public, starea domeniului public, situația parcurilor, etc.;
 • asigură asistența tehnică pentru componentele hardware și software ale calculatoarelor existente și instruiește personalul care operează pe acestea;
 • întocmește periodic informări privind situațiile tehnice de calcul din ADP - 2 și le înaintează conducerii;
 • asigură folosirea eficientă a tehnicii de calcul, urmărind o distribuție uniformă pe parcursul lunii a activității de introducere a datelor;
 • elaborează propuneri privind activitatea de investiții pentru tehnica de calcul;
 • urmărește respectarea legalității în vigoare privind programele instalate pe calculatoarele din ADP-2.

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General și Directorului Tehnic;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul A.D.P. - 2;