Serviciul Economic

Sef serviciu: Ec. Alexandru Căncescu

Email serviciu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon serviciu: 0723.211.950, 0788.204.655, 021.252.77.89 int.210

Serviciul Economic are ca sarcină:

 • respectarea prevederilor legale referitoare la finanțele Administrației Domeniului Public Sector 2 execută bugetul aprobat de ordonatorul de credite;
 • întocmirea statelor de plată a tuturor salariaților unității;
 • supravegherea, organizarea și ținerea evidenței, actualizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
 • gestiunea materiala pentru materiale, piese de schimb, aparate, instalații și utilaje, carburanți.

Condițiile pentru ocuparea postului de Șef Serviciu Economic sunt studii superioare economice de lungă durată.

Atribuțiile și responsabilitățile Șefului Serviciului Economic sunt:

 • răspunde de întocmirea balanței de verificare sintetice și analizarea rulajelor și soldurilor;
 • întocmește dările de seamă contabile și cele sintetice, raportul explicativ trimestrial, detalierea cheltuielilor precum și contul de execuție bugetară;
 • verifică și analizează lunar notele contabile întocmite de subordonați;
 • verifică si vizează zilnic registrul de casă;
 • verifica si vizează zilnic extrasele de cont;
 • întocmește proiectul de buget și rectificările de buget;
 • verifică recapitulația salariilor;
 • întocmește execuția bugetară lunar;
 • verifică recuperarea debitelor;
 • execută și alte sarcini trasate de conducerea unității.

Atribuții și responsabilități:

I. De natură contabilă:

 • asigură gestionarea patrimoniului A.D.P.–2 în conformitate cu reglementările privind patrimoniu public;
 • asigură administrarea finanţelor locale în conformitate cu prevederile legale;
 • asigură evidenţa contabilă sintetică şi analitică;
 • asigură execuţia bugetului de cheltuieli;
 • întocmeşte balanţele de verificare sintetice, analitice şi contul de execuţie bugetară;
 • furnizează conducerii A.D.P.–2 datele necesare cunoaşterii mijloacelor materiale şi băneşti aflate în folosul unităţii, permiţând astfel exercitarea controlului asupra utilizării acestora;
 • organizează şi ţine evidenţa, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • participă la expertize contabile dispuse de către instanţele de judecată în cadrul proceselor în care instituţia este implicată;
 • organizează la timp operaţiunile de inventariere a valorilor materiale din patrimoniu A.D.P.– Sector 2, înregistrează rezultatele şi propune măsuri de imputare, atunci când este cazul;
 • efectuează, prin intermediul casieriei, plăţi pentru salarii, indemnizaţii, deconturi etc, pe baza documentelor legal întocmite;
 • asigură evidenţa contabilă a obiectelor de inventar în magazie şi folosinţă, precum şi a activelor fixe;
 • răspunde de corectitudinea datelor înregistrate şi de confidenţialitatea informaţiilor deţinute;
 • răspunde ca ieşirea în exterior a oricărei adrese, situaţii, să se facă numai prin registratura instituţiei cu aprobarea conducerii.

II. De natură financiară:

 • aplică și răspunde de reglementările legale privind salarizarea personalului;
 • stabilește nivelul salariilor pentru întregul personal al unității, prin aplicarea normelor metodologice în cazul indexărilor, majorărilor sau diminuărilor hotărâte de Guvern;
 • întocmește, calculează și răspunde de întocmirea corectă a statelor de salarii, concediilor de odihnă, concediilor medicale pentru angajații A.D.P. - 2;
 • aplică prevederile legale privind acordarea tuturor drepturilor prevăzute în legislația muncii din cadrul A.D.P. - 2 (Salarizarea se va face în regie pentru personalul tesa și după timpul efectiv lucrat pentru personalul operativ.);
 • întocmește situațiile statistice lunare, trimestriale și anuale;
 • operează rețineri salariale conform dispozițiilor legale în vigoare, impozitul pe salarii, CAS, CASS, șomaj, etc. și răspunde de exactitatea raportărilor;
 • reține garanțiile materiale ale salariațiilor care manipulează valori materiale și bănești;
 • întocmește fișele fiscale precum și declarațiile lunare pentru CAS;
 • Întocmește lunar ordinele de plată pentru obligațiile angajatorului și ale angajaților privind cheltuielile de personal și răspunde de corectitudinea raportărilor;
 • răspunde ca ieșirea in exterior a oricărei adrese, situații, să se facă numai prin registratura instituției cu aprobarea conducerii.

III. De natură bugetară și de control financiar preventiv:

 1. Supraveghează organizarea și ținerea evidenței, actualizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale de către Serviciul Contabilitate;
 2. Asigură ținerea angajamentelor bugetare și legale concomitent cu Serviciul COntabilitate, astfel încât să fie posibilă stabilirea și raportarea promptă - la zi - a angajamentelor;
 3. Avizează, printr-o persoană desemnată special ca atribuțiuni de control financiar preventiv, care nu are alte sarcini de natură contabilă și financiară - prin datare, semnare și ștampilare:
  a. angajamentele bugetare globale și individuale concomitent cu angajamentele legale însoțite de toate documentele justificative;
  b. proiectele de angajamente legale și a propunerii de angajare a unei cheltuieli, după îndeplinirea următoarelor condiții:
  - proiectele de angajamente legale au fost prezentare în conformitate cu Normele Metodologice aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002;
  - existența creditelor bugetare disponibile la subdiviziunile corespunzătoare din bugetul aprobat;
  - proiectele de angajamente legale se încadrează în limitele angajamentelor bugetare, stabilite potrivit legii;
  - proiectele de angajamente legale respectă toate prevederile legale care îi sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării sale (controlul de legalitate);
  - proiectele de angajamente legale respectă sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriei de cheltuieli din care fac parte (controlul de regularitate); 
  c. ordonanțările de plată, cu scopul de a stabili că:
  - ordonanțările de plată au fost întocmite corect;
  - ordonanțările de plata corespund cu cheltuielile angajate și sumele respective există;
  - cheltuielile sunt înscrise la subdiviziunile corespunzătoare din bugetul aprobat;
  - există credite bugetare disponibile;
  - documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;
  - numele și datele de identificare ale creditorului sunt corecte;
 4. Analizează la sfârșitul anului modul de realizare a cheltuielilor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare, precum și dacă totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale aprobate;
 5. Răspunde pentru corectitudinea datelor privind inventarierea angajamentelor legale aprobate în cursul anului bugetar sau în anii precedenți și neachitate până la finele anului bugetar și evidențierii acestora în debitul contului 950 "Angajamente bugetare" și în debitul contului 960 "Angajamente legale".

IV De natură gestionară:

 • primește bunurile materiale aprovizionate, controlează dacă sunt însoțite de certificate de garanție sau agremente tehnice și întocmește documentele de intrare - recepție;
 • răspunde pentru depozitarea și păstrarea bunurilor materiale ce le are în primire în condițiile cerute de prescripțiile tehnice și igienico- sanitare evitând degradarea lor;
 • eliberează bunurile din magazie pe baza documentelor aprobate și avizate de persoanele abilitate în acest scop;
 • asigură zilnic alimentarea mașinilor și utilajelor cu carburanți;
 • asigură condițiile de respectare a normelor de protecție a muncii pentru manipularea bunurilor materiale și a normelor de prevenire și stingerea incendiilor la magazia de materiale și la magazia de carburanți și lubrifianți auto.

 

Relații de serviciu:

 1. Se subordonează Directorului General și Directorului Economic;
 2. Colaborează cu toate compartimentele din cadrul ADP - 2.