DIRECTOR GENERAL - CIOABA ALEXANDRU

Audienţe:

Marţi şi Joi 8:00 - 10:00

 

Adresa:

Şos. Electronicii, Nr.44

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon:

 021.252.77.96 iint.201,202

Atribuţii:

 

 • angajează fondurile instituţiei prin exercitarea funcţiei de ordonator terţiar de credite al A.D.P.- 2; -  aprobă angajarea personalului, conform legislaţiei în vigoare;
 • urmăreşte întocmirea proiectului de buget propriu şi a contului de execuţie bugetar pe care le supune avizării Consiliului Local al Sectorului 2;
 • emite decizii şi asigură executarea lor;
 • coordonează, supraveghează şi controlează activitatea personalului A.D.P.- 2 şi poate aplica sancţiuni disciplinare, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
 • coordonează, îndrumă şi aproba sarcini de serviciu stabilite de către şefii de compartimente, pentru personalul A.D.P.- 2, urmărind îmbunătăţirea activităţii;
 • analizează cu directorul general adjunct, directorii de specialitate şi şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor din subordine;
 • pune în executare dispoziţiile Primarului Sectorului 2 sau a persoanei  delegată de către acesta,  cu privire la atribuţiile A.D.P. - 2;
 • urmăreşte respectarea Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 2 ce intră în competenţa A.D.P. - 2;
 • analizează cu şefii de compartimente stadiul realizării sarcinilor de serviciu, condiţiile de lucru şi modul de respectare a obligaţiilor ce revin compartimentelor;
 • răspunde în faţa Primarului sau a persoanei  delegata de catre acesta   şi a Consiliului Local al Sectorului 2 de realizarea atribuţiilor de serviciu;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare, privitoare la activitatea desfăşurată;
 • răspunde de cunoaşterea, însuşirea, respectarea şi aplicarea hotararilor Consiliului Local al Sectorului 2 cu privire la atribuţiile A.D.P - 2 şi a legislaţiei în vigoare;
 • aprobă statul de plată al instituţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul unităţii,  potrivit legii;    
 • urmăreşte întocmirea proiectelor de hotărâri privind Organigrama, Statul de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, pe care le prezintă Primarului sau persoanelor delegate de catre acesta,  spre a fi supuse aprobării Consiliului Local;
 • coordonează în mod direct activitatea Biroului Sănătate, Securitate în Muncă și P.S.I;
 • coordonează, răspunde şi deleagă personalul din subordine cu privire prevenţia şi siguranţa contra incendiilor
 • răspunde de păstrarea în condiţii optime a arhivei instituţiei, conform legislaţiei în vigoare                         
 • răspunde de patrimoniul instituţiei;
 • reprezintă ADP-2 în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, în fata organelor de control de specialitate, cu persoanele juridice şi fizice, organizaţii şi fundaţii din ţară şi străinătate, precum şi în justiţie.